jul 2022Norsk Rikstoto har i egne budsjetter for 2023 planlagt å bruke 400 millioner kroner for å selge spill for 3 milliarder. Det skal ikke være mulig, skriver Truls G Pedersen i TGN. Spillerforeningen er et lite miljø av entusiaster av sport og spill. Vi beskriver virkeligheten slik: Det å definere problemene og finne passende løsninger på dem, er en fortløpende oppgave som forutsetter vilje til å lytte og handle, så vel som å ha en evne til forendring. Gjør man ikke hva vi anbefaler for produktene i spillet, som vi har anbefalt i mange år, da vil Norsk Rikstoto bli en smuldrende konstruksjon fra fortiden – mot vårt ønske. Da kan spill bli preget av xenofobi, dvs fremmedfrykt og dalende interesse.

«Hest i Næring har vært en viktig sak for trav- og galoppsporten gjennom 30 år. Hvert år tar hestesporten kontakt med myndighetene, og i mange år sa man nei i Stortinget, Finansdepartementet og Landbruksdepartementet. 1. halvår 2012 kom LMD med tydelige krav: «Vi vil se strukturendringer i driften. Vi krever en kost/effektivisering. Driftskostnadene til DNT og Norsk Rikstoto skal ned, og hvis dere ikke klarer denne tilpasning i løpet av overskuelig fremtid, da vil Norsk Rikstoto miste lisensen som et nasjonalt spilleselskap!» Da kan dere glemme all proteksjonisme og totalisatorlovens overbeskyttende vinger for spillemonopolet! På den tiden var Trygve Slagsvold Vedum landbruksminister.

Det har gått 10 år, og vi kan oppsummere: Den totale omsetning har gått ned fra nær 4 milliarder til nær 3 milliarder, tross at man har monopol i en nasjon med høye snittinntekter i lønn for stor og liten i samfunnet. Kostnadene for Norsk Rikstoto har vært og er pr dato ekstreme. Norsk Rikstoto ville faktisk vært konkurs, egenkapitalen ville vært tapt, om ikke myndighetene sentralt hadde fjernet totalisatoravgiften, som på sitt meste representerte 142 millioner inn til statskassen. Da er det reelt sett skattebetalerne som har reddet Norsk Rikstoto de siste år, ikke spillet og driften i stiftelsen.

DNT-leder uttalte 01. desember i år i TGN at «Vi er misfornøyde med det Rikstoto leverer, både på inntektssiden og på kostnadssiden. Rikstoto har like høye kostnader i dag på en omsetning på drøye 3 milliarder som de hadde på en omsetning på nesten 4 milliarder», og han legger til: «Vi forventer at Rikstoto både kutter i kostnader og øker omsetningen». Å redusere kostnadene burde være enkelt – for samvittighetsfulle økonomer som NR-direktøren – å øke omsetningen er mer krevende, når man ikke lytter til fagmiljøet i Spillerforeningen.

De siste årene er det imidlertid korrekt at Norsk Rikstoto har redusert antall ansatte. Men denne sannhet kan det være greit at vi går etter i sømmene. Ja, det er korrekt at antallet ansatte har gått ned fra 116 til 88, men dette er bare en informasjon som kun dekker behovet for dem som ikke vet bedre. Rikstoto har outsourcet både oppgaver og personell. Det gjelder teknisk oppfølging, som nå dekkes av firmaet Infocare. 12 stillinger ble flyttet ut, mens kostnader er fortsatt knyttet til de samme tjenestene. 9 personer er flyttet ut av økonomiavdelingen, da Rikstoto ikke lenger skal føre regnskap for banene og DNT. Men oppgavene skal fremdeles løses innen sporten. Hvor en person står på lønningslisten, blir i den store sammenheng underordnet. 5 salgskonsulenter er sagt opp, men det er inngått forlik med Equus Media. Samtidig har Rikstoto satt opp en dobbelt så stor medieavdeling med tilsvarende kostnad. Da blir dette mest en omorganisering uten en særlig besparelse.

Selg Bjerke!?

Når det brenner under føttene, når økonomien er trang, og det er den for mange innen hestesporten, da kommer noen ekstreme forslag på bordet. Så bruker man tid på å diskutere forslaget, man engasjerer gjerne en advokat, som skal ha sin klekkelige lønn, og samtidig skyver man andre oppgaver, som er viktigere, til side. Spillets viktigste premisser blir lagt til side. Inntektene er uendret, eller er på vei ned.

Salg av Bjerke travbane har vært et tema for noen. Spillerforeningen stiller seg avvisende.

Det er feil, eller usunt, å nytte kapitalinntekter for å dekke driftskostnader. Da undergraver man egen virksomhet. Å frigjøre kapital, når man evner det, vil styre egenkapital, og det vil sikre millionbeløp til investering i anlegg, som er ønsket innen sporten. Da unngår man belåning og rentebelastning. Men å selge Bjerke, sorry, glem det.

Mange spillere kunne ønske seg, som et eksempel, en ytterligere oppgradering av Jarlsberg travbane. Dette er den banen I Norge med det største potensial. Kort vei for mange trenere, kort vei for mange spillere i region Østlandet. Det er en bane hvor flere storløp kan bli arrangert, ikke bare Ulf Thoresen-weekenden på sommeren. Dessuten har banen pr dato dyktige ledere, og det bidrar godt.

Utviklingen er tydelig.

I 2009 kom mer enn 6.000 hester til start. I 2017 var første året da det var under 5.000 til start, og i 2021 kom bare 3.577 hester til start. Over 10 år er nedgangen 40 %. Da sier det seg selv at sportsjefene ved vanene har en krevende jobb, løpsutskrivning blir alt annet enn enkel, og løpene får helt automatisk en lavere interesse spillemessig. Flere favoritter, mer oversiktlige løp, gir lavere snittgevinster, og da dempes interessen hos kompetansespillerne. Jeg har sagt i avisintervjuer: Man spiller ikke for 1.000 kroner hvis man kan vinne 700 kroner. Jeg illustrerer med dette et enkelt utgangspunkt for den dyktige investor i spillet.

Spill på norske løp er en annen viktig faktor. I 2007 var omsetningen til norske løp 2.910 millioner. I 2021 endte omsetningen på 1.661 millioner. Inflasjonsjusterer vi til 2007-kroner var omsetningen reelt 1.219 millioner. Det gir et fall på 58 %. Når dette er fasit, da må kostnadene bli redusert hos Rikstoto med 50-75 millioner. Det er fullt mulig, vi vet det!

«Vi må være attraktive og konkurransedyktige», sier stortingsrepresentant (AP) og NR-nestleder Stein Erik Lauvås. Målet kan vi være enige om, men hvem i ledelsen av Norsk Rikstoto har tatt konkrete initiativ de siste 15-17 år som ville gitt vekst i omsetning. Ingen i styret og ingen i den administrative ledelse har evnet å legge frem forslag til tiltak som ville gitt de ønskede resultater. Da ser vi at vanens fartstid er gitt gyldighet. De årene da sporten og sportens aktive kunne kjenne seg trygge økonomisk, finnes ikke lenger. Det er virkeligheten. Det er sannheten. Alle vet det, og da blir paradokset totalt.

La oss legge til: Slik vi kjenner enkeltpersoner innen sporten, det gjelder også Stein Erik Lauvås, de er entusiaster. De ønsker det beste for sporten. Men vi må kunne stille spørsmålet: Hvor er resultatene i omsetning?

I 2001, et toppår, ble det født 2.058 føll i Norge med 1.171 kaldblods og 887 varmblods. I 2021 var totaltallet redusert til 970 totalt fordelt på 529 kaldblods og 441 på varmblods. Fallet fra 2001 til 2021 er på 53 %. Oppdrettere, trenere og eiere sliter økonomisk!

Sverige og utlandet.

At omsetningen fra norske spillere til norske løp vil komme under 3 milliarder, er en sikker spådom. Svikten er tydelig. NR-omsetningen kan komme under 3 milliarder allerede i 2023.

Ledelsen burde gjort noe med produktenes forutsetning, dvs tilbakebetalingsprosenten, slik professor Thalheimer anbefalte i 1999-2001. Spillerforeningen med Bjørn Håkonsen i spissen, ga våre råd til spesielt Jonny Haugseth, som var spillansvarlig i Norsk Rikstoto på den tiden. Vi hadde mange møter og samtaler med ham. Men etter 2006 kom nye ledere inn i administrasjonen. Harald Dørum ble ny direktør, og da stanset det meste opp. Det som kunne gitt et godt grunnlag for sport og spill, ble skjøvet til side. Dørum var en entusiast av sporten, men kompetansen knyttet til spillets forutsetninger var lik null. Han påvirket mange, og han har hovedansvaret for den utvikling som kom.

Da blir ATG redningen, tror man. Joda, vi får økt brutto omsetning med spill fra Sverige og utlandet. Men kostnadene for dette samarbeid er betydelig, flere prosentenheter over hva kostnadene er for det norske spillet. Norsk Rikstoto har aldri oppgitt de eksakte betingelsene for disse kontrakter. Vi vet bare at provenyet vi sitter tilbake med, er begrenset, som da gir en forholdsmessig lav inntjening.

«Ett eneste felles nordisk spillselskap er eneste forsvarlige løsning», sier ATG’s direktør Hasse Skarploth. Da må også lisensordningen blir justert for de to land, sier han. Vi tror at Sverige blir vinneren i en slik fusjon, omsetningene i Norge til norske løp kan bli uendret, eller kaste lite av seg ved en fusjon. Kanskje blir det noe spill fra utenlandske spillere mot Norge, men hva vi får tilbake når proveny-jagerne har fått sitt, det gjenstår å se. Vi er skeptiske.

Rikstoto Direkte.

Produksjonsselskapet Maverix tar over RD-sendingene. Flere erfarne spillere har kontaktet meg med e-post den siste tiden, og de sier alle som en: Er det noen forskjell av betydning? Nei, sier man. Det er noen endringer på hvem som sitter i redaksjonen i studio, og studio har fått et nytt design. Men er innholdet i sendingene vesentlig endret? Nei.

I TGN, hvor man har mål om «bedre kundeopplevelse», sier Rikstoto i en pressemelding: «I det nye tilbudet har de nå gått sammen med det anerkjente mediehuset Maverix, som har personer med lang og tung erfaring innenfor blant annet sportsproduksjon. Med NEP og Maverix får Norsk Rikstoto ikke bare en ledende teknisk leverandør, men også en innholdsprodusent med sterk publisistisk og dramaturgisk erfaring og blikk for stadig nye og bedre fortellerteknikker».

I Spillerforeningen er vi åpne, vil gjerne gi nye mediepersoner en mulighet. Men vi tviler. Vi er avventende. Det blir lett slik at anerkjennelse kan bli en pinefull erfaring. Igjen til vårt utgangspunkt for denne artikkelen: Xenofobi kan lett prege spillet, og bli dominerende.

Våre råd til de med ansvar for RD-sendingene:

  • Bygg forståelse om tilbakebetalingsprosentene, og deres helt vesentlige betydning for all omsetning.
  • Bygg reell kompetanse knyttet til spill, slik at bredere miljøer av spillere får gode strategier og forståelse for et nøkternt spill. Spill skal være en sunn hobby og forlystelse, som vi alltid har sagt, også for lykke- eller lotto-segmentet.

Tilbakebetalingsprosenten.

En del yngre spillere er ikke oppdatert på spillets grunnleggende forutsetning. De har ikke fått dette med seg. Mange yngre faller dessuten raskere i fra, tillit til spillet er ikke bygget opp. La oss minne om at tilbakebetalingsprosenten i Norge pr dato er:

  • V75 60 %
  • V65 og V5 65 %
  • V4 75 %
  • Dagens Dobbel 75 %
  • Vinner og Plass 80 %
  • Duo og Trippen 70 %

Når det noen lørdager i året er fellesspill i V75 med Sverige, da av TBP 65 %.

Når du skal endre TBP, da tar det noe tid frem til omsetningen når «break even», dvs det punkt da omsetningen har sikret inndekning av økt TBP. Hvis du endrer TBP i et hurtigrepeterende produkt, da går det 3-7 måneder på å nå «break even». I V-spillene tar det noe lengre tid. Det er viktig å være klar over, når produktet har nådd «break even», da har du sikret varig vekst og omsetning for produktet.

I 1995 hadde Bjørn og jeg flere møter med NR-ledelsen, og temaet var om vi skulle heve TBP for Vinner/Plass fra 70 % til 80 %. Vi ble bedt om å legge frem en prognose for når vi kommer til «break even». 90-100 dager, dvs ca tre måneder, var vårt svar. Fasit ble at vi bommet med 3 dager, dvs vi hadde presentert en innerblink for tilpasningen. De neste 7 årene steg omsetningen i Vinner med 1.037 %. Finnes det en bedre suksess-historie i Norsk Rikstoto? Det gjør det ikke.

På dette området har vi mye å lære fra utlandet, fra Australia, Hong Kong og noen baneselskaper i USA, som Meadowlands utenfor New York. De har en snitt TBP på 83 %, noe som er en suksess, og som i en del spill har gitt en mega-omsetning. De optimale forutsetninger har slått inn for fullt.

Det er fristene å nevne at økt TBP i Norge, vil gi økt fokus fra utenlandske spillere – uten egen markedsføring av spill til vårt land. Spillerforeningen har i tidligere artikler, som du finner på nettsiden, argumentert for at med nettspill kan spill i Norge bli attraktivt for alle grupper av spillere. Spillerforeningen beregnet denne tilvekst noen år tilbake med en beskjeden TBP-endring, og konkluderte med at brutto omsetning hadde et potensial mot 5 og 6 milliarder pr år. Da blir det puslete når vi i dag nærmer oss halvparten i omsetning fordi NR-ledelsen ikke har fulgt våre råd.

Samarbeid.

Spillerforeningen er en liten gruppe med entusiaster fra nord, syd, vest og øst. Flere av oss har en unik spillkompetanse knyttet til TBP, og tilpasning av TBP.

Noen tenker at omganger med ekstra joker- eller jackpot-midler er attraktive. Ja, det er riktig, noen spillere legger inn noen ekstra kroner i eget spill i slike omganger. Men disse tiltakene gir ingen varige adferdsendringer hos store grupper av spillere. Det blir en happening der og da, ikke noe mer.

I alle år har vi vært åpne for et samarbeid med styret og administrativ ledelse i Norsk Rikstoto. Vi kan bidra. Vi kan skape trygghet for endringer. Vi kan skape resultater. Vi kan snu utviklingen slik at brutto omsetning kan bli 4 milliarder, og etter hvert 5-6 milliarder. Det vil gi en netto til trenere, eiere og oppdrettere, slik at utviklingen blir positiv.

Har Norsk Rikstoto noe valg?