SAM 0510«Her skulle du ha vøri, Knut Weum», som styreleder i DNT. Flere kompetansespillere fra flere landsdeler var 08-10. august, torsdag, fredag og lørdag, samlet på Øvrevoll, hjemme hos Harald i Asker og på Drammen Travbane. Samtalene var grundige, vi gikk inn i mange viktige detaljer knyttet til økonomien for hestesporten, krav til ny ledelse og strukturelle endringer i Norsk Rikstoto som har tvunget seg frem over flere år, krav til produktutvikling for å fremme reell vekst i nær fremtid, og krav til all kommunikasjon og TV-reklame opp mot A-segmentet og de viktigste kundegrupper. Spillerforeningen er tydelige på at vi ønsker et bredt samarbeid med ny ledelse i Norsk Rikstoto og styre og ledelse i Det Norske Travselskap og Norsk Jockeyklub. Vi mener selv at vi er en helt nødvendig del av den prosess som må komme de neste måneder og 2-3 år.

 

Spillerforeningens rolle.

Årsmøtet ble åpnet ved at Harald Ruud avsa noen minneord etter redaktør og vår gode venn, Bjørn Håkonsen, som døde i november 2018. Flere av oss var til stede ved begravelsen. Bjørn var redaktør av Spillernes Blad fra 1995 til 2017, og bladet var et viktig bidrag til å bygge opp kompetanse i forlengelse av USA-professor Richard Thalheimer og all rådgivning han har gitt i USA, Australia, Hong Kong og flere europeiske land over mange år. Spillforståelse, strategier, forståelse av segmenter og kundemiljøer, nøkternhet og respekt for sosialpolitiske krav er viktig for at spill «skal være en hyggelig hobby og sunn forlystelse». Mange av oss er tydelige på at spill på hest er en kompetanse-aktivitet, et sunt engasjement, mens spill på andre sports-events og lotto/ casino bygger på tilfeldigheter, flaks, dvs spill som ikke har noe med kompetanse eller har svært lite med kompetanse å gjøre. Dette skiller Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, selv om sistnevnte har gjort uheldige lotto-tilnærmelser ved endring av egne spillprodukter de siste år.

Valgene og ny rådgivergruppe.

Regnskap, budsjett, årsmelding og valgene bruker vi ikke mye tid på i våre møter. Alt er på skinner, alt er oversiktlig og greit, og entusiastene er preget av det gode vennskap. Derfor er valgene preget av gjenvalg og fornyet tillit.

Denne gangen snakket vi en del om den rådgivende rolle som Spillerforeningen bør ha opp mot hestesportens organer og Norsk Rikstoto de neste måneder og år. Det er ganske tydelig at DNT, NJ og NR-ledelsen ikke har den brede innsikt i de underliggende faktorer som har betydning for vekst i omsetning og vekst i kundesegmentene. Resultatene og utviklingen over mange år under direktør Harald Dørum, som nå har forlatt direktørstolen, preger pr 2019 hestesporten negativt. Svært negativt.

Spillerforeningen vil derfor knytte nærmere og hyppigere kontakt til flere av egne medlemmer som har reell spisskompetanse med innsikt i de viktige utfordringer Norsk Rikstoto nå står overfor. Se momentliste nedenfor.

Fellesspillet.

Når vi kommer sammen, da legger vi til rette for et fellesspill. Dyktige Harald Hølleland fra Bergen, ordner det praktiske som vår systemtekniker. I 2018 ble det kassa-gevinst og drøyt 50.000 kroner netto på hver. I år var gevinstene små. Det blir slik når toppgevinsten for V65 på Øvrevoll torsdag var kr 4.663,-, kr 2.186,- på Biri på fredag og kun kr 2.267,- og jokerbeslag i V75 på Drammen lørdag. Det ble på grensen til å være kjedelig spillemessig for denne gjengen, og ekstra kjedelig for Harald Hølleland som helt automatisk får dårlig uttelling for det arbeid han har nedlagt. Men sånn er det, spill varierer fra uke til uke, det vet vi alt om.

Hva snakket vi om? Litt om synsere, pratmakere og de reelle bidragsytere i DNT.

SAM 0523Det vil garantert overraske mange i hestesporten at kompetansespillerne i Spillerforeningen er opptatt av og drøfter de temaer som vi har fokus på. Flere av oss merker på kommentarer og kroppsspråk hos personer, som vi møter fra sportens aktive rundt om ved banene, at aktive spillere er en gruppe «for seg selv», de tenker mer på forutsetningene for eget spill mer enn forutsetninger for sporten som en økonomisk helhet.

Mange spillere en ganske enfoldige. De tenker på sitt, spiller på impuls, de kakler i vei om dette og hint, de har sine kulturelle begrensninger, og er egentlig ganske enkle personer, generelt sett. Hyggelige mennesker, mange morsomme, men som dyptgående og reflekterende, dessverre nei. ET ABSOLUTT NEI.

Vi er tydelig på dette, ikke for å være negativ mot noen, alle får være den de er. Men et stort flertall av spillere egner seg dårlig som respons-personer ved kundeundersøkelser, eller som aktører i direkte dialog med de viktigste beslutningstakere. Mange av disse kjenner ikke de viktige underliggende faktorer som har stor betydning for sportens økonomi.

Enda verre blir det når et stort antall personer, som er aktive i DNT og NJ, ikke har den reelle og grunnleggende kompetanse med nødvendig innsikt, nasjonalt og internasjonalt. De er synsere, enkelte hyggelige pratmakere, flere i sentrale lønnende verv i sporten, men som nødvendige og viktige bidragsytere SOM SKAL SKAPE DE RELLE, ØKONOMISKE RESULTATER, da blir det svakt. Denne observasjon blir selvsagt en utfordringer, ikke alle tåler å høre dette som sitt eget engasjement. Men det er sant! Samtidig er virkeligheten at de reelle kompetansepersoner i Spillerforeningen, og sikkert noen flere, blir holdt utenfor de besluttende rom hos Norsk Rikstoto……….!? Trist.

Flere av oss i Spillerforeningen, noen i styret, og noen, som av jobbmessige grunner, er kun medlemmer som støtter foreningen, har en unik kompetanse som Norsk Rikstoto trenger. Flere oss burde være de viktigste rådgivere, og spesielt i 2019 når den økonomiske situasjon for spilleselskapet og hestesporten er dramatisk.

Kort oppsummert er våre ambisjoner:

  • 1-2 personer burde vært med i styret for Norsk Rikstoto. Vi kan bidra positivt, bedre enn noen annen. Vi kan stå bak den kvalitetssikring i beslutninger som Norsk Rikstoto trenger.
  • 3-4 personer bør bli nære rådgivere overfor den person som blir ny direktør primo 2020. Viktige rådgivere, konkrete anbefalinger, viktige innspill for administrasjonen, normalt avlønnet når oppgaver er definert.
  • Spillerforeningen vil etablere en gruppe med de beste kompetansepersoner, foreta utredninger, være i dialog, svare på anmodninger – kort sagt være konstruktive bidragsytere.
  • Harald Ruud (69), som leder i Spillerforeningen, synes å være landets fremste fagperson, nasjonal og internasjonal kompetanse, vedr de aktuelle utfordringer og strategivalg som Norsk Rikstoto står overfor.

DNT og NJ skal være klar over at en slik tilpasning og forståelse av hva kompetanse i spill og kundemiljøer, er helt avgjørende for de nødvendige strategier som Norsk Rikstoto står overfor i 2019 og 2020. Uten denne aksept, uten dette samarbeide vil Norsk Rikstoto bruke mye tid på «ingenting», eller enda verre, man fortsetter mot et endelikt, en konkurs (som vanskelig kan bli resultatet for en stiftelse), eller man havner i favnen til Norsk Tipping på Hamar, og blir en underavdeling av spill på fotball og de øvrige aktiviteter som Norsk Tipping har.

Konkrete temaer:

Oppjustering av TBP for flere produkter innen 12-24 måneder, først hurtigrepeterende spill, da disse produkter bringer oss til break even raskest, deretter V65, V5 som hovedprodukter for mange kompetansespillere, og etter hvert V75.

Jokerbeslag fjernes fra V75, noe tilsvarende V75-ordningen på onsdager til Bjerke.

Hvordan vil nettspillet påvirke tiden frem til break even ved hver endring. Thalheimer-rapportene i 2000 og 2001 sa ingenting om nettspill, av naturlige grunner, og nettspillet har påvirket omsetning og adferd. Dette punkt er viktig, da det påvirker den kostnad som NR vil ha frem til break even.

Nettspillet påvirker positivt hva som vil skje med den vekst som kommer etter break even. TIDEN FREM TIL BREAK EVEN BLIR KORTERE, SOM BETYR LAVERE KOSTANDER FOR NORSK RIKSTOTO MHT INNFØRING. Veldig bra! Dette gir en mulighet og er et potensial som Norsk Rikstoto ikke har hentet.

Vi er enige om at spill til utlandet må bli dempet, slik at fokus og omsetning i større grad skjer til norske løpsbaner – alle dager i uken.

Vi er positive til fellesspill med Sverige på lørdager for V75. Men flere spill til Sverige på hverdager bør bli begrenset. Det trekker fokus og omsetning fra spill til Norge. Når TBP-vilkårene til norske løp blir oppgradert, vil vekst i omsetning komme raskt. Norge må bli dyktigere enn svenskene på dette!

Sverige har liberalisert spillemarkedet, akkurat som danskene. Det var hovedårsak til at Norsk Rikstoto fikk sitt samarbeid begrenset. Enerettsmodellen var uinteressant for svenske ATG! Med en ryddig og liberalisert marked for spill i Sverige, gir bedre vilkår etter hvert til svensk hestesport. Svenskene vil merke at ATG må bedre sine produkter, gjøre dem mer konkurransedyktige med en høyere TBP. Prosessen er i gang, noe Norsk Rikstoto må skjønne.

Å tro at man kan skjerme det norske spillemarked fra de globale trender, nytter ikke. Bankene er dessuten tydelige på hva som er teknisk mulig av kontroll. Det eneste som vil virke på kort og lengre sikt, er å åpne for et liberalisert marked i Norge og at Norsk Rikstoto gjør egne produkter mer konkurransedyktige.

Når egne produkter blir mer konkurransedyktige for spill til norske løp, da blir interessen for spill via utenlandske selskaper tilsvarende redusert. Proteksjonisme nytter ikke. Proteksjonisme begrenser – det gjelder for både Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. Etter hvert bør de politiske partiene erkjenne dette. Det kommer.

Vi er negative til 5 Pluss, og spillet til Frankrike. 5 Pluss er et «lottoprodukt», der du kun kan bli en vinner hvis du har 5 rett. Spillet har lite med kompetanse å gjøre. Vi anbefaler norske spillere om ikke å delta i 5 Pluss.

Det er enkeltdager, som Prix d’Amerique, og enkelte hovedløp der norske hester deltar, som norske spillere bør kunne delta til. Daglig spill til Frankrike er vi negative til.

Myndighetene har innført krav til økt bruk av registrert spill. Dette betyr redusert bruk av «svarte penger» i omsetning i spill til hest. Det er rimelig godt kjent at «svarte penger» nyttes i en del omsetning hos Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. Vi drøftet om myndighetene burde ha akseptert eller vært mer åpne for denne del-omsetning, også for å få redusert volumet av «svarte penger» som er i fri sirkulasjon i samfunnet.

Myndighetene bør sette inn bedre og strengere kontroller overfor bransjer hvor tilgangen til «svarte penger» er enklere enn hos de fleste av oss. Vedtatte lover og regler for skatt skal norske borgere forholde seg til. Slik kan problemet med «svarte penger» kan bli dempet.

Spillerforeningen mener vi bør sette inn samfunnets oppmerksomhet mot «mulighet til å skaffe seg svarte penger», mer enn å søke å begrense mulighet for såkalt hvitvasking. Vi skjønner at dette er et politisk krevende tema for Storting og myndigheter å være med på, men som sagt, disse bør endre sitt fokus om hvor samfunnets ressurser settes inn, hva som gir best totaleffekt.

Både Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har fått redusert omsetning de siste to år som følge av strengere krav vedr registrert spill. Myndighetenes krav har gitt en kostnad ved lavere omsetning for begge selskaper. Dette betyr lavere millionbeløp årlig til idrett, kultur og hestesporten. Effektene kan bety en nedjustert totalomsetning for 2019 på 200-300 millioner kroner, eller et netto tap for hestesporten på rundt regnet 80 millioner kroner.

Spillerforeningen er tydelige på at all kommunikasjon opp mot de forskjellige kundesegmenter MÅ BLI ENDRET. Det gjelder innholdet i Rikstoto Direkte, og det gjelder i innholdet av TV-reklamen.

Norsk Rikstoto har nyttet store millionbeløp, kanskje et tresifret millionbeløp over noen år på RD og TV-reklame, som har gitt NEGATIV EFFEKT, SOM FAKTISK HAR GITT REDUSERT OMSETNING, ikke det motsatte, som var ambisjonen! Tragisk!

All ekstern kommunikasjon opp mot kundesegmenter må bygge på kravet til informasjon som er relevant opp mot A-segmentet, som er motoren i spillet. Fungerer kommunikasjonen opp mot A-segmentet, da fungerer informasjonen også opp mot B- og C-segmentene.

Spill hos Norsk Rikstoto må bygge på kompetanse, at spill på hest er kompetanse-spill, ikke lotto-spill. All informasjon til kundesegmentene må ta dette inn over seg.

Vår dialog tok for seg personene som sitter sentralt i viktige verv i DNT og NJ sentralt, viktige verv i NR-organisasjonen, og klare behov for endringer i hvem som bør ha verv, og reduksjon i driftskostnader. Vi kjenner mange, noen ble nevnt, men vi ønsker ikke å legge ut person-karakteristikker eksternt. Flere har bidratt negativt i mange år, har for eksempel vist null forståelse for viktige TBP-justeringer. Flere skjønner ikke at deres agendaer har hatt negative effekter. DISSE PERSONENE HAR BIDRATT TIL REELL STAGNASJON FOR HESTESPORTEN! Vi oppfordrer: Tenk etter. Kanskje bør noen være litt selvkritiske, og ikke alltid bringe til torgs emner som i det meste er preget av «synsing».

Det er et tankekors, etter å ha lest de fleste innlegg i TGN over 20 år, at det er svært få, om noen, som har kommet med viktige argumenter som vil sikre reell vekst. Avsenderne av artiklene vil, man ønsker, men man sier lite om HVORDAN MAN SKAL NÅ MÅLENE.

Det blir mye ponnyløp, kjendisløp i banene, og sirkusaktiviteter. Ponnyløp er viktig for rekruttering av fremtidige aktører, men som aktivitet for å rekruttere grupper av storspillere, har dette svært begrenset betydning. Om noen.

Hestesporten må være klar over at tilbudene av kulturaktiviteter i samfunnet er betydelig. Det betyr konkurranse om godtfolks bruk av tid. Derfor må spill fremstå som kompetansespill, en aktivitet som gir mer enn bare å se på «kuler som renner ned i et rør på Hamar», for å si det sånn. Mange i sporten har ikke skjønt dette i Dørum-perioden etter 2006. Det er tragisk, og har gitt store milliontap.

HVEM ER DE VIKTIGSTE KUNDEGRUPPENE HVOR NORSK RIKSTOTO MÅ SØKE VEKST? Det er blant menn mellom 30-70 år, personer som har en romslig økonomi, personer fra både det private næringsliv og fra offentlig forvaltning.

Norsk Rikstoto og banene har brukt et millionbeløp på å rekruttere kvinner og studenter til banene. Bjerke er en bane som har hatt en del slike aktiviteter. Det er bare et enkelt problem: Verken kvinner eller studenter har penger å spille for!? At man gjør positive tiltak for mange at sportens kvinner, er for så vidt bra. De fortjener støtte og oppmerksomhet. Studenter, som lever på stipender og lån, er imidlertid en gruppe i vårt samfunn som bør utvise forsiktighet med spill og besøk til Bjerke. De bør konsentrere seg om studiene ved universitetet. Det er sosialpolitisk riktig å tenke slik.

Spillerforeningen er tydelige på at vi ønsker å gjøre alt som begynner på SAM. Vi vil samarbeide med alle, og da spesielt overfor det nye styret i Norsk Rikstoto og den nye direktøren som selskapet vil få om noen måneder.

Når det gjelder egenskaper til en ny direktør, vil vi legge særlig vekt på å lytte til kompetansepersoner, stille spørsmål til kompetansepersoner, samarbeide med kompetansepersoner, bruke tid sammen med kompetansepersoner, evne å rydde i egen organisasjon, redusere kostnader, vise gjennomføringsevne.

I vår dialog kom vi inn på de to sakene som har vært innom domstolene de siste måneder. Det er viktig at DNT får en god dialog opp mot finansdepartementet om prinsipper og rettigheter, slik at alle forhold blir avklart. (Skatt vedr oppsittpenger, premiepenger). Vi har det inntrykk at Knut Weum og Svein Morten Buer i DNT har hatt dette som en god agenda en stund og at vi får frem felles konsensus og forståelse. Trist at tidligere generalsekretær Gustavsen og «syvende far i huset», Tore Fyrand, i tidligere år ikke viste den nødvendige innsikt og tok initiativ til forståelse og dialog. Mye kunne vært mer positivt, flere millioner til advokater kunne vært unngått, om hestesportens og DNT’s ledere kunne utvist bedre innsikt til rammer og krav. Kanskje er det viktig at dette sies i klartekst, slik at fremtidens ledere tar de grep som sporten er tjent med. Prat, prat og prat kaster ofte lite av seg………

Trøndelag er et viktig område for hestesporten, ett av de viktigste. Det blir særdeles viktig å få avklart etablering for en ny løpsbane. Det kan sies mye om historikk, i TGN leser vi diverse innlegg fra den ene og andre. Dette er uinteressant, til tider irrelevant. Nå må fokus rettes inn mot en klarering av egnet areal for en ny travbane for Midt-Norge, at politiske myndigheter lokalt, og kommunens og fylkesmannens administrasjon ordner en rask og positiv avklaring. Kostnadene og tidsbruk løper på, og derfor må DNT og konstruktive krefter lokalt styre dette sakskompleks i land. Kan vi få en moderne 1.000-meters bane i området med gode kundefasiliteter, som trekker til seg mange fra næringsliv og samfunnsliv, gjerne folk med tykke lommebøker, som har en romslig økonomi, som ønsker god underholdning, og som vil delta i det kompetansespill som travsport er, da kan dette bli hva vi alle ønsker oss.